Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. 

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 4 leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Als er iemand aftreedt van de raad worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De medezeggenschapsraad 2018-2019 bestaat uit:

Personeelsgeleding:
- Ilse Voets
- Marian Hurkmans

Oudergeleding:
- Mark Gofers
- Inge van Bommel

Verslag 14-05-2019 Notulen MR 02-04-2019 20190205 Notulen MR Mail Inge van Bommel Mail Mark Gofers

GMR

Binnen Prodas is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het is vanzelfsprekend dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is een taak van directie, bestuur, leerkrachten in samenspraak met de M.R.

Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht je een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.